(תורפס8)תוהזרפסמ
OTPרפסמוא(תורפס4/5)ידוסדוקCopyright Notice
According to copyright laws, copying/scanning of a work protected by copyright is subject to permission from the owner of the rights. Copying/scanning may be permitted if it is done within the framework of "fair use", for purposes such as private study, research, criticism, review, journalistic reporting, quotation, or instruction and examination by an educational institution. Any person who copies/scans in violation of the copyright laws is infringing on that law and will hold full responsibility for that.
םירצוי תיוכז קוח
לש הקירס/םוליצ םירצוי תוכז קוח פ"ע
תוכז היבגל שיש הריצי לש יתוהמ קלח
רתומ .תויוכזה לעב לש תושר ןועט םירצוי
תורטמל "ןגוה שומיש" תרגסמב קורסל/םלצל
יאנותע חוויד ,הריקס ,תורקיב ,רקחמ ,ימצע דומיל ןוגכ
לכ .ךוניח תודסומב הניחבו הארוה וא תואבומ תאבה
קוחה תא רפמ םירצוי תוכז קוח תוארוהל דוגינב קרוס/םלצמה
.ךכל תוירחאה אולמב אשייו
דומיל ירמוח תשגנה להונ